Algemene verkoop en leveringsvoorwaarden van Atm Interieur & Design

Inschrijfnummer K.v.K 09183625
BTW nummer NL163496328B01

Artikel 1. Toepasselijkheid

 1. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten van koop en verkoop , waaronder slle overeenkomsten welke tot stand komen via de website www.atmdesign.nl van ATM Interieur & Design ,hierna te noemen: “de gebruiker”.
 2. De koper c.q. de opdrachtgever zal in het navolgende worden aangeduid als “de wederpartij”.
 3. Andersluidende voorwaarden maken alleen deel uit van de tussen partijen gesloten overeenkomst indien en voor zover beide partijen zulks uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 4. Het door de wederpartij zonder commentaar accepteren en behouden van een offerte of opdrachtbevestiging, waarop naar deze voorwaarden is verwezen, geldt als instemming met de toepassing ervan.

Artikel 2: Overeenkomsten

 1. Overeenkomsten worden eerst door schriftelijke bevestiging van de gebruiker bindend.
 2. Aanvullingen of wijzigingen op de algemene voorwaarden of anderszins wijzigingen of aanvullingen op de overeenkomst worden eerst na schriftelijke bevestiging door de gebruiker bindend.

Artikel 3: Aanbiedingen

 1. Alle aanbiedingen, offertes, prijslijsten, levertijden etc.van de gebruiker zijn vrijblijvend tenzij ze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een offerte c.q. aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanbod wordt door de wederpartij aanvaard, dan heeft de gebruiker het recht het aanbod binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
 2. De door de gebruiker gehanteerde prijzen alsmede de in de aanbiedingen , offertes, prijslijsten en op de website van de gebruiker e.d. vermelde prijzen zijn inclusief BTW doch exclusief eventuele kosten. Deze kosten kunnen ondermeer doch-niet uitsluitend-bestaan uit transport en verzendkosten en declaraties van ingeschakelde derden. Een en ander tenzij uitdrukkelijk op de website van de gebruiker dan wel elders schriftelijk anders wordt vermeld dan wel indien partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 3. Getoonde en of verstrekte monsters, brochures, tekeningen, modellen, opgaven van kleuren, afbeeldingen, afmetingen,gewichten en andere omschrijvingen,zijn zo nauwkeurig mogelijk, doch gelden slechts ter aanduiding. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 4. Indien tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering van de overeenkomst door de overheid en of vakorganisaties wijzigingen worden gebracht in lonen, arbeidsvoorwaarden, sociale verzekeringen, belastingen, importheffingen,wisselkoersen e.d.,is de gebruiker gerechtigd de verhogingen aan de wederpartij door te berekenen. Mocht tussen voorvermelde data een nieuwe prijslijst door de gebruiker en of toeleveranciers worden uitgegeven en in werking treden, dan is de gebruiker gerechtigd de daarin vermelde prijzen aan de wederpartij in rekening te brengen.

Artikel 4: Koop op afstand

 1. Het bepaalde in dit artikel is uitsluitend van toepassing op de consument en indien sprake is van een koop op afstand in de zin van artikel 46a boek 7 van het Burgerlijk Wetboek.
 2. indien sprake is van een koop op afstand in de zin van lid 1 van dit artikel, geldt een zichttermijn van 7 werkdagen. De zichttermijn houdt in dat de wederpartij het recht heeft de overeenkomst met de gebruiker binnen 7 werkdagen na ontvangst van de zaak te ontbinden. De wederpartij is niet gehouden voor de ontbinding een reden op te geven. De ontbinding dient schriftelijk te worden ingeroepen.
 3. Ingeval van ontbinding dient de zaak voor rekening en risico van de wederpartij en op een door de gebruiker te bepalen wijze aan de gebruiker retour gezonden te worden.
 4. Ingeval van ontbinding worden de door de wederpartij gedane betalingen, door de gebruiker zo spoedig mogelijk na ontvangst van de retour gezonden zaak gerestitueerd. Verzendkosten worden niet gerestitueerd. Voor zover van toepassing is de gebruiker gerechtigd de kosten van de retourzending aan de wederpartij in rekening te brengen.
 5. De gebruiker heeft het recht retour gezonden zaken te weigeren dan wel slechts een deel ervan eventueel reeds ontvangen betalingen te restitueren, indien en voor zover de gebruiker vermoedt of kan waarnemen dat de zaak zich niet bevindt in de originele verpakking en of de zaak is beschadigd.
 6. De gebruiker stelt de wederpartij na ontvangst van de zaak per omgaande in kennis van een eventuele weigering dan wel het gedeeltelijke restitueren van reeds ontvangen betalingen.

Artikel 5: Inschakeling derden

 1. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft de gebruiker het recht leveringen door derden te laten verrichten.

Artikel 6: levering, leveringstermijnen

 1. Opgegeven termijnen waarbinnen de zaken moeten zijn geleverd kunnen nimmer worden beschouwd als fatale termijn, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. Indien de gebruiker zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet c.q. niet tijdig nakomt, dient hij derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld.
 2. Bij levering in gedeelten wordt elke levering c.q. fase als een afzonderlijke transactie beschouwd worden en kan door de gebruiker per transactie worden gefactureerd.
 3. Het risico betreffende de geleverde zaken gaat over op de wederpartij op het moment van levering.
 4. Verzending c.q. transport van bestelde zaken geschiedt op een door de gebruiker te bepalen wijze, doch voor rekening en risico van de wederpartij. de gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard en vorm dan ook, die verband houdt met de verzending c.q. het transport, al dan niet aan de zaken geleden. Een en ander, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 5. Indien het niet mogelijk blijkt de zaken aan de wederpartij te leveren, wegens een oorzaak gelegen in de sfeer van de wederpartij, behoudt de gebruiker zich het recht voor de bestelde zaken voor rekening en risico van de wederpartij op te slaan. De gebruiker stelt de wederpartij schriftelijk in kennis van de verrichte opslag en stelt daarbij tevens een redelijke termijn waarop de wederpartij de gebruiker in staat moet stellen de zaken te leveren.
 6. Indien de wederpartij ook na verloop van de door de gebruiker gestelde redelijke termijn, als bepaald in het vorige lid van dit artikel, in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen, is de wederpartij door het enkele verloop van 1 (één) maand, gerekend vanaf de datum van opslag in verzuim en heeft de gebruiker het recht de overeenkomst schriftelijk en met onmiddellijke ingang, zonder voorafgaande of nadere ingebrekestelling, zonder rechtelijke tussenkomst en zonder tot vergoeding van schaden, kosten en renten gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijke te ontbinden.
 7. Het voorafgaande laat de verplichting van de wederpartij de overeengekomen c.q. bedongen c.q. verschuldigde prijs, alsmede eventuele opslag en /of andere kosten te voldoen onverlet.
 8. De gebruiker is bevoegd om ter zake de nakoming van financiële verplichtingen van de wederpartij vooruitbetaling of zekerheid van de wederpartij te verlangen, alvorens tot levering over te gaan.

Artikel 7: Voortgang, uitvoering overeenkomst

 1. De gebruiker kan niet eerder verplicht worden met de levering van de zaken te beginnen, dan nadat alle daarvoor noodzakelijke gegevens in zijn bezit zijn en hij de eventueel overeengekomen vooruitbetaling of termijnbetaling heeft ontvangen. Bij hierdoor ontstane vertragingen, zullen de opgegeven leveringstermijnen naar evenredigheid worden bijgesteld.
 2. Wanneer de leveringen door oorzaken buiten de schuld van de gebruiker niet normaal of zonder onderbreking kunnen geschieden, is de gebruiker gerechtigd de daaruit voortvloeiende kosten aan de wederpartij in rekening te brengen.
 3. Alle onkosten welke in het kader van de uitvoering van de overeenkomst door de gebruiker worden gemaakt ten verzoeke van de wederpartij komen geheel voor rekening van laatst genoemde, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

Artikel 8: Reclames en retourzendingen

 1. De wederpartij is verplicht direct bij het in ontvangst nemen van de zaken tot controle ervan over te gaan. Indien de wederpartij zichtbare defecten, fouten, onvolkomenheden en /of gebreken constateert, dient zulks te worden aangetekend op de vrachtbrief c.q. de begeleidingsbon en onmiddellijk ter kennis van de gebruiker te worden gebracht, dan wel dient de wederpartij de gebruiker binnen 24 uur na ontvangst van de zaken hiervan op de hoogte te stellen, zulks gevolgd door een onmiddellijke schriftelijke bevestiging hiervan aan de gebruiker.
 2. Overige reclames dienen per aangetekend schrijven binnen 8 dagen na ontvangst van de zaken aan de gebruiker te worden gemeld.
 3. Indien bovengemelde reclames niet binnen de daar genoemde termijnen aan de gebruiker zijn kenbaar gemaakt, worden de zaken geacht in goede staat te zijn ontvangen.
 4. Bestelde zaken worden in de bij de gebruiker voorradige groothandelsverpakkingen geleverd. Geringe afwijkingen ter zake opgegeven maten, gewichten, aantallen,kleuren,e.d.,gelden niet als tekortkoming aan de zijde van de gebruiker.
 5. Ten aanzien van onvolkomenheden in natuurproducten kunnen reclames geldend gemaakt worden, indien deze onvolkomenheden verband houden met de aard en de eigenschappen van de grondstoffen waaruit het product is vervaardigd. Een en ander ter beoordeling van de gebruiker.
 6. Reclames schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op.
 7. De gebruiker dient in staat te worden gesteld de klacht te onderzoeken. Indien voor het onderzoek naar de klacht retourzending noodzakelijk blijkt, geschiedt die slechts voor rekening en risico van de gebruiker indien laatst genoemde daarmee zijn uitdrukkelijke schriftelijk instemming vooraf heeft betuigd.
 8. In alle gevallen geschiedt retourzending op een door de gebruiker te bepalen wijze en in de originele verpakking c.q. emballage. Retourzending geschiedt voor rekening en risico van de wederpartij, tenzij de gebruiker de reclame gegrond verklaart.
 9. Indien de zaken na aflevering van aard en of samenstelling zijn veranderd, geheel of gedeeltelijk zijn be- of verwerkt, beschadigd of overgepakt, vervalt elk recht op reclame.
 10. In geval van terechte reclames zal de schade worden afgewikkeld krachtens het bepaalde in artikel 9.

Artikel 9: Aansprakelijkheid en garantie

 1. De gebruiker kwijt zich van zijn taak zoals van een bedrijf in zijn branche mag worden verwacht, doch aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, met inbegrip van overlijdens- en letselschade, gevolgschade, bedrijfsschade, winstderving en of stagnatieschade, die het gevolg is van handelen of nalaten van de gebruiker, door zijn ingeschakelde derden, behoudens voor zover er sprake is van opzet en of bewuste roekeloos van haarzelf.
 2. Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel wordt de aansprakelijkheid van de gebruiker – uit welken hoofde ook – beperkt tot het bedrag van netto prijs van de geleverde zaken.
 3. De gebruiker staat in voor de gebruikelijke normale kwaliteit en deugdelijkheid van het geleverde; de feitelijke levensduur ervan nimmer worden gegarandeerd.
 4. Zo door de gebruiker geleverde zaken door de fabrikant van een garantie zijn voorzien , zaldie garantie op gelijke wijze tussen partijen gelden.
 5. Met betrekking tot de overeenkomst met de consument neemt de gebruiker de wettelijke vastgestelde garantietermijnen in acht.
 6. De wederpartij verliest diens rechten jegens de gebruiker, is aansprakelijk voor alle schade en vrijwaart de gebruiker tegen iedere aanspraak van derden ter zake van schadevergoeding indien en voor zover:
  1. voormelde schade is ontstaan door ondeskundig en/of instructies en/of adviezen van de gebruiker strijdig gebruik en/of ondeskundige bewaring(opslag) van de geleverde zaken door de wederpartij;
  2. voormelde schade is ontstaan door fouten, onvolledigheden of onjuistheden in gegevens, materialen, informatiedragers e.d. die door of namens de wederpartij aan de gebruiker zijn verschaft en/of voorgeschreven.

Artikel 10: Betaling

 1. Betaling dient te geschieden conform de op de website van de gebruiker aangegeven wijze. Betaling op andere wijzen is slechts toegestaan indien partijen dit uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Onze partners:Betaling mogelijk via: